Kontakta oss

Kontaktinfo

Rättsforum medverkar till att pröva det svenska rättsväsendet utifrån Europakonventionen.

World Trade Center
Box 3053
103 61 Stockholm

Tel: 08-562 262 80
Fax: 08-562 262 89

info@rattsforum.eu

Den europeiska unionsrätten är den rättsordning som Europeiska unionen grundar sig på.

Unionsrätten har företräde framför nationell rätt och kan åberopas inför en nationell domstol likt en nationell lag.

Unionsrätten bygger på ett regelverk bestående av unionens fördrag och unionsakter som har antagits av unionens institutioner, organ och byråer med föredragen som rättslig grund.

Europeiska unionens domstol ansvarar för att avgöra lagenligheten för unionsakterna och tolkar unionsrätten på begäran av de nationella domstolarna genom att meddela förhandsavgöranden.

Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, blev Europeiska unionen en juridisk person och ersatte Europeiska gemenskapen.